Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка НАН України

Самородне золото в рудах Au-As типу (Український Щит)

Бондаренко Сергій Миколайович


Бондаренко С.М.


У золоторудних проявах мінералізації Au-As типу західної та центральної частин Українського щита встановлено характерні ознаки самородного золота, які стосуються його гранулометрії, морфології та хімічного складу. Самородне золото фіксується переважно у вигляді ксеноморфних тонкодисперсних (5—20 µm) включень в арсенопіриті, льолінгіті, рідше в нікеліні. Особливо важливою є тенденція залежності проби самородного золота від мінералу-матриці, що свідчить про специфічні співвідношення між золотом та його мінералами-носіями. У рудах Au-As типу спостерігається бімодальний характер розподілення проби золота, що зумовлено перевагою "арсенопіритового" (875 ‰)  та  "кварцового"  золота  (930 ‰).  За  даними  мікрозондового  аналізу,  характерні  елементи-домішки в  золоті — Cu, Bi, Sb, Fe, As, S. Розглянуто проблему  "невидимого"  золота в арсенопіриті. Зроблено висновки щодо основних чинників, що сприяють утворенню в арсенопіриті тонкодисперсного золота. Перевага надається не  ізоморфному  входженню  його  в  структуру  мінералу,  а  наявності  механічних  включень  або  атомарному розсіюванню в дислокаціях і мікротріщинах. Стверджується, що переважання в рудах тонкодисперсного золота є показником відносно глибокої ерозії родовища, що важливо для виконання генетичних побудов та визначення перспектив конкретного золоторудного об’єкту.
Номер журналу

2015, том 37, № 1

Ключові слова

САМОРОДНЕ ЗОЛОТО, арсенопірит, золото-арсеновий тип, гранулометрія, морфологія, хімічний склад, мінеральні асоціації


Сторінка
34

Вкладення