Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка НАН України

О возможной роли аммония в гидротермальном процессе при образовании золоторудных месторождений

Багмут Микола Миколайович
Калініченко Анатолій Михайлович


Багмут Н.Н., Калиниченко А.М., Дерский Л.С.


У попередніх публікаціях [12, 13, 16] ми повідомляли про наявність у калієвих польових шпатах з деяких золоторудних родовищ  ізоморфного  заміщення  іонів калію  іонами NH3+. Було висунуто припущення про роль  іонів амонію в геохімічному переносі золота під час гідротермального утворення золоторудних родовищ. У цій роботі викладено результати дослідження за допомогою методу електронного парамагнітного резонансу (ЕПР) великої кількості зразків польових шпатів  (близько 600) з різних золотих  і золото-срібних родовищ Росії, Узбекистану, України. Отримані результати свідчать про присутність сигналів ЕПР від NH3+ в усіх досліджених нами зразках польових шпатів з порід, де є золото. Під час дослідження польових шпатів двох різних метасоматичних колонок встановлено, що розподіл середніх значень інтенсивності сигналів ЕПР від NH3+по зонах має однаковий характер. У разі збільшення вмісту золота в породі під час переходу від вмісних порід  до рудних зон зростає інтенсивність сигналів ЕПР  від NH3+. Це дало нам привід для побудови  залежності  інтенсивності  сигналів ЕПР  в польових шпатах від вмісту золота в породі. Виявилось, що ця залежність має вигляд експоненти. Це можна пояснити тим, що під час відкладення золота розпадаються аміаквмісні комплекси золота, аміак поступає в розчин і ізоморфно заміщує іони калію в польових шпатах. Тобто вміст золота в породі визначається кількістю комплексів золота, які розпалися, і може збільшуватися необмежено, а кількість ізоморфних заміщень обмежена наявністю структурних положень  іонів калію в польових шпатах. Таким чином,  з ростом вмісту  золота в породі  зростає  інтенсивність сигналів  ЕПР  від NH3+.  За  дуже  великого  вмісту  золота  сигнали  ЕПР  насичуються  і  виходять  на  "поличку". Виходячи з можливості заміщення іонів калію іонами аміаку (амонію) в калійвмісних мінералах, зроблено припущення про активну роль цих іонів на всіх етапах процесу гідротермального утворення золоторудних родовищ. На  етапі мобілізації  з  калійвмісних мінералів незмінених порід  відбувається  вилуговування  гідротермальними амонійвмісними розчинами одновалентного золота із заміною його на іони амонію. Ізоморфне заміщення іонів калію  іонами  одновалентного  золота під  час  кристалізації  і  заміна  їх  обох  іонами  амонію можливі  у  зв’язку  з близькістю  значень  іонних радіусів. За наявності у розчині  іонів амонію  золото, що вилуговується, входить до складу  аміаквмісних  розчинних  комплексів  з  подальшою міграцією  до місця  відкладення. Після  розпаду  цих комплексів, іони аміаку (або амонію) надходять у розчин та калійвмісні мінерали (що ми і фіксуємо), утворюючи аміачні ореоли навколо золоторудних родовищ. Наявність цих ореолів можна використовувати для оконтурювання рудних тіл.
Номер журналу

2015, том 37, № 1

Ключові слова

гідротермальний процес, МЕТАСОМАТОЗ, золотопольові шпати, амоній, ізоморфізм, електронний парамагнітний резонанс


Сторінка
45

Вкладення