Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка НАН України

Геохімія золотоносних кор вивітрювання кристалічного фундаменту Українського щита (Брусилівська шовна зона та прилеглі території)

Жовинський Едуард Якович
Крюченко Наталія Олегівна
Жук Олена Анатоліївна
Кухар Михайло Володимирович
Панаіт Еліна Вікторівна
Дмитренко Костянтин ЕдуардовичВизначено розподіл золота у материнських породах та корах вивітрювання Брусилівської шовної зони. Встановлено кількісні показники вмісту золота та інших елементів за розрізом. Обраховано кларк концентрації золота в корах вивітрювання відносно вмісту Au у материнських породах (зокрема, біотитових гранітах): у дресвяно-глинистій зоні кори він становить 2–3; у гідрослюдисто-глинистій – 5–15, у каолінітовому горизонті – 3–7. Найбільш висока концентрація золота властлива гідрослюдисто-глинистій зоні кори вивітрювання. Індикаторами пошуків золота в корах вивітрювання, незалежно від їх типу, у зонах тектонічних порушень є рухомі форми As і Li. У тектонічно спокійних зонах встановлено кореляційний зв язок між вмістом Au і рухомих форм Y, Yb (для гідрослюдисто-глинистого горизонту) і Y, Yb, Zr (для каолінітового горизонту).


РЕЗЮМЕ

Жовинский Э.Я., Крюченко Н.О., Жук Е.А., Кухар М.В., Слободенюк Т.М., Панаит Э.В., Дмитренко К.Э. Геохимия золотоносных кор выветривания кристаллического фундамента Украинского щита (Брусиловская шовная зона и прилегающие территории).

Исследовано распределение золота в материнских породах и корах выветривания Брусиловской шовной зоны. Установлены количественные показатели содержания золота и других элементов по разрезу. Определен кларк концентрации золота в корах выветривания относительно материнских пород (в частности, биотитовых гранитов). Он составляет: в дресвяно-глинистой – 2–3; в гидрослюдисто-глинистой – 5–15, в каолинитовом горизонте – 3–7. Наиболее высокая концентрация золота характерна для гидрослюдисто-глинистой зоны коры выветривания. Индикаторами поисков золота в корах выветривания, независимо от их типа в зонах тектонических нарушений служат подвижные формы As и Li. В тектонически спокойных зонах установлена корреляционная связь между содержанием Au и подвижных форм Y, Yb (для гидрослюдисто-глинистого горизонта) и Y, Yb, Zr (для каолинитового горизонта).

Ключевые слова: золото, кора выветривания, материнские породы, кларк концентрации, Брусиловская шовная зона.


SUMMARY

 

Zhovinsky E.Ya, Kryuchenko N.O, Zhuk O.A., Kuhar M.V., Slobodenyuk T.M., Panait E.V., Dmytrenko K.E. Geochemistry of gold weathering crusts of the crystalline basement of the Ukrainian Shield (Brusilovsk suture zone and surrounding areas).

The distribution of gold in the source rocks and weathering crusts Brusilovsk suture zone. The quantitative indicators of gold and other elements in the sequence. The concentration of gold in the weathering zone is defined by a predominance of clay component. For example, if the content of gold in biotite granites (0.03 g/t) in gruss-clay -area metal concentration 3 times higher (up to 0.09 g/t) in the hydromica-clay – 1.8–7.2 g/t, kaolinite – 0.1–1.8 g/t. When calculating the concentration of Clark (СC) of gold in weathering crusts relative source rocks (in particular, biotite granite) is set as follows: gruss-clay – 2–3; hydromica-clay – 5–15, kaolinitic horizon – 3–7. The highest concentration of gold is characteristic of hydromica-clay zone of weathering crust. The concentration of gold in the weathering zone is defined by a predominance of clay component. For example, if the content of gold in biotite granites (0.03 g/ t) in gruss-clay area metal concentration 3 times higher (up to 0.09 g/t) in the hydromica-clay – 1.8–7.2 g/t, kaolinite – 0.1–1.8 g/t. For the detection of gold weathering crusts great importance of structural and tectonic conditions of the territory. When considering the geochemical characteristics of weathering crusts research area was divided into tectonically quiet zones and zones of tectonic disturbances. It was determined that in zones of tectonic disturbances mobile forms As and Li are indicators of searching for gold in weathering crusts, regardless of their type. Their high migration capacity (next to fluorine) allows anomalies interpreted as being associated with zones of tectonic disturbances. In tectonically quiet zones established correlation between the content of Au and mobile forms of Y, Yb (for hydromica-clay horizon) and Y, Yb, Zr (for kaolinite horizon).

Key words: gold, weathering crust, source rocks, сlarke concentration, Brusilovsk suture zone.


Номер журналу

2015. Випуск 35.

Ключові слова

золото, кора вивітрювання, материнські породи, кларк концентрації, Брусилівська шовна зона


Сторінка
43

Вкладення

06-zhovinsky.pdf