Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка НАН України

Геохімічні особливості рудних літохімічних аномалій Українських Карпат

Крюченко Наталія Олегівна
Жовинський Едуард Якович
Жук Олена Анатоліївна
Панаіт Еліна Вікторівна
Дмитренко Костянтин Едуардович


Крюченко Н.О., Жовинський Е.Я., Папарига П.С., Жук О.А., Панаіт Е.В., Дмитренко К.Е.


Крюченко Н.О.1, Жовинський Е.Я.1, Папарига П.С.2, Жук О.А.1, Панаіт Е.В.1, Дмитренко К.Е.1

1 – Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка НАН України

03680, просп. Палладіна, 34, м. Київ, Україна

2 – Карпатський біосферний заповідник Міністерства екології та природних ресурсів України

90600, вул. Красне Плесо, 77, м. Рахів, Закарпатська обл., Україна

Геохімічні особливості рудних літохімічних аномалій Українських Карпат. Визначено фонові та аномальні значення вмісту валового та рухомих форм As, Pb, Cd, Ni, Ag, Cu, Zn, Au, Co у буроземних ґрунтах саулякського рудного поля (Рахівський рудний район). Встановлено, що висококонтрастні аномалії над рудним тілом (коефіцієнт аномальності 7–25) утворюють рухомі форми Au, As, Pb, Cu, Zn, які мігрують у вигляді катіонів і нейтральних частинок (розрахунок за програмою PHREEQC). Визначено, що найбільша частка рухомих форм золота й лементів-індикаторів пов’язана з органічними сполуками ґрунту, що сприяє концентруванню і міграції елементів. За вмістом рухомих форм у вторинному ореолі виявлено комплексну аномалію Au, As, Pb, Cu, Zn, витягнуту з північного сходу на південний захід (ширина аномалії – 30–40 м, довжина – 100 м).

 

Ключові слова: елементи-супутники, золото, рухомі форми, валовий вміст, вторинні ореоли розсіювання, аномалії.


Крюченко Н.О.1, Жовинський Э.Я.1, Папарига П.С.2, Жук Е.А.1, Панаит Э.В.1, Дмитренко К.Э.1

1 – Институт геохимии, минералогии и рудообразования им. Н.П. Семененко НАН Украины

03680, ул. Палладина, 34, Киев, Украина

2 – Карпатский биосферный заповедник Министерства экологии и природных ресурсов Украины

90600, ул. Красне Плесо, 77, Рахов, Закарпатская обл., Украина

Геохимические особенности рудных литохимических аномалий Украинских Карпат. Определены фоновые и аномальные значения (валовые и подвижные формы) As, Pb, Cd, Ni, Ag, Cu, Zn, Au, Co в буроземных почвах саулякского рудного поля (Раховский рудный район). Установлено, что высококонтрастные аномалии над рудным телом (коэффициент аномальности 7–25) образуют подвижные формы Au, As, Pb, Cu, Zn, которые мигрируют в виде катионов и нейтральных частиц (расчет по программе PHREEQC). Установлено что наибольший процент подвижных форм золота и элементов-индикаторов, связанный с органическими соединения ми почвы,  пособствует концентрированию и переносу элементов. По содержанию подвижных форм во вторичном ореоле обнаружена комплексная аномалия Au, As, Pb, Cu, Zn, протяженная с северо-востока на юго-запад (ширина аномалии – 30–40 м, длина – 100 м).

 

Ключевые слова: элементы-спутники, золото, подвижные формы, валовое содержание, вторичные ореолы рассеяния, аномалии.


Kryuchenko N.O.1, Zhovinsky E.Ya.1, Paparyha P.S.2, Zhuk O.A.1, Panait E.V.1, Dmytrenko K.E.1

1 - M.P. Semenenko Institute of geochemistry, mineralogy and ore formation of the National Academy of Sciences of Ukraine

03680, Palladin ave., 34, Kyiv, Ukraine

2 - Carpathian Biosphere Reserve of the Ministry of Ecology and Natural Resources of Ukraine

90600, 77, Krasne Pleso Street, Rakhiv, Transcarpathian region, Ukraine

Geochemical Features of Ore Lithochemical Anomalies of the Ukrainian Carpathians. Background and anomalous values (total content and mobile forms) of As, Pb, Cd, Ni, Ag, Cu, Zn, Au, Co in the brown earth soils of the Saulyak ore field (Rakhivsky ore region) are determined. It is established that high-contrast anomalies over the ore body (anomaly factor 7–25) form mobile forms of Au, As, Pb, Cu, Zn, which migrate in the form of cations and neutral particles (calculation by the PHREEQC program). It is established that the largest percentage of mobile gold forms and indicator elements, associated with organic soil compounds, contributes to the concentration and transfer of elements. The complex anomaly of Au, As, Pb, Cu, Zn from the northeast to the south-west (anomaly width – 30–40 m, length – 100 m) is revealed in the content of mobile forms in the secondary halo.

 

Keywords: satellite elements, gold, mobile forms, total content, secondary aureoles of scattering, anomalies.


Номер журналу

2017, №1(18)

Ключові слова

елементи-супутники, золото, рухомі форми, валовий вміст, вторинні ореоли розсіювання, аномалії


Сторінка
51

Вкладення