Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка НАН України

Геохімічні критерії пошуку золота в корах вивітрювання кристалічного фундаменту Українського щита (Брусилівська шовна зона і прилеглі території)

Жовинський Едуард Якович
Крюченко Наталія Олегівна
Жук Олена Анатоліївна
Кухар Михайло Володимирович
Панаіт Еліна Вікторівна


Жовинський Е.Я., Крюченко Н.О., Жук О.А., Кухар М.В., Панаіт Е.В.


Жовинський Е.Я., Крюченко Н.О., Жук О.А., Кухар М.В., Панаіт Е.В. Геохімічні критерії пошуку золота в корах вивітрювання кристалічного фундаменту Українського щита (Брусилівська шовна зона і прилеглі території). Проведено аналіз вмісту золота та елементів-індикаторів у корінних породах та корах вивітрювання території Українського щита (УЩ), внаслідок чого систематизовано наявні золотоносні корінні породи та елементи-супутники золота. Представлено результати досліджень особливостей  розподілу Au, Li, As, Y, Yb у об’єктах довкілля  Брусілівської шовної зони (корінних породах, корах вивітрювання, ґрунтах, рослинах). Розроблена технологія проведення пошуків золота в корах вивітрювання за рухомими формами хімічних елементів шляхом літохімічного опробування — в зонах тектонічних порушень золотоносні кори вивітрювання можуть бути встановлені за аномаліями рухомих форм As та Li у поверхневих відкладах, на ділянках зон тектонічної стабільності — за аномаліями рухомих форм Y, Yb. За комплексом геохімічних факторів встановлена перспективна ділянка для проведення пошукових робіт на наявність золотого зруденіння у корах вивітрювання. Встановлено, що трав’яниста рослина (пирій) є концентратором золота і може бути індикатором зруденіння.

Ключові слова: золото, кора вивітрювання, елементи-індикатори.


Жовинский Э.Я., Крюченко Н.О., Жук Е.А., Кухар М.В., Панаит Э.В. Геохимические критерии поиска золота в корах выветривания кристаллического фундамента Украинского щита (Брусиловская шовная зона и прилегающие территории). Проведен анализ содержания золота и элементов-индикаторов в коренных породах и корах выветривания территории Украинского щита (УЩ), в результате систематизированы известные золотоносные коренные породы и элементы-спутники золота. Представлены результаты исследований особенностей распределения Au, Li, As, Y, Yb в объектах окружающей среды Брусиловской шовной зоны (коренных породах, корах выветривания, почвах, растениях). Разработана технология проведения поисков золота в корах выветривания по подвижным формам химических элементов путем литохимического опробования — в зонах тектонических нарушений золотоносные коры выветривания могут быть установлены по наличию в поверхностных отложениях аномалий подвижных форм As и Li, а на участках тектонически стабильных— по аномалиям подвижных форм Y, Yb. По комплексу геохимических факторов установлен перспективный участок для проведения поисковых работ на наличие золотого оруденения в корах выветривания. Установлено, что пырей (травянистое растение) служит одним из концентраторов золота и может быть индикатором оруденения.

Ключевые слова: золото, кора выветривания, элементы-индикаторы.


Zhovinsky E.Ya., Kryuchenko N.O., Zhuk O.A., Kuhar M.V., Panait E.V. Geochemical Criteria of Search of Gold in the Weathering Crusts of the Crystalline Basement of the Ukrainian Shield (Brusilov Suture Zone and Adjacent Areas). The analysis of the content of gold and indicator elements in the badrock and weathering crust of Ukrainian shield (US) territory, resulting in systematized available gold-bearing bedrocks and satellites elements of gold. The results of studies on the distribution characteristics of Au, Li, As, Y, Yb objects in the environment Brusilov suture zone (bedrock, weathering crust, soils, plants) presented. The technology of conducting search of gold in the weathering crusts by mobile forms of chemical elements by methods of litochemistry testing-in zones of tectonic disturbances gold-bearing crust can be established by anomalies in the surface sediments of mobile forms As and Li in areas of tectonic zones; in areas of stability – by anomalies mobile forms Y, Yb. For complex geochemical factors set promising area for prospecting the gold mineralization in the weathering crusts. Established that the herb – bluegrass is the hub of gold and can be an indicator of areas of mineralization.

Key words: gold, weathering crust, indicator elements.


Номер журналу

2015, № 1(16)

Ключові слова

золото, кора вивітрювання, елементи-індикатори


Сторінка
53

Вкладення

peg_15-53-64.pdf