Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка НАН України

Проекти


№ з/п Назва проекту Дата закінчення
1. Особливості формування метал-силікатної та вуглець-вмісної речовини в допланетний період розвитку Сонячної системи 2020
2. Рудоносні метасоматити центральної та західної частини Українського щита (мінералогія, геохімія та час утворення) 2020
3. Критерії локалізації ніобієвого зруденіння в кристалічних породах Українського щита 2020
4. Геохімія мікроелементів у природних і техногенних ландшафтах Українського Полісся як основа екологічної оцінки територій 2020
5. Використання альтернативних джерел енергії вугільних шахт шляхом впровадження теплонасосних технологій 2020
6. Літієві руди Станкуватського і Полохівського рудних полів (мінералогія, геохімія) 2020
7. Геохімічна оцінка фанерозойських рудопроявів Східного Приазовя Українського щита на рідкісні землі і рідкісні метали 2020
8. Наукове обґрунтування розвитку мінерально-сировинної бази плавикового шпату України (Середнє Придністров’я 2020
9. Геохімія рідкісноземельних елементів в акцесорних та породоутворюючих мінералах гранітоїдів Українського щита 2020
10. Розробка критеріїв рідкісноземельної рудоносності в докембрійських породах Українського щита 2019
11. Рідкіснометалева мінералізація Братсько-Звенигородської зони (Інгульський мегаблок, Український щит) 2019
12. Спектроскопічні характеристики, кристалохімія і типоморфізм мінералів групи кільцевих силікатів 2019
13. Обґрунтування інвестиційної привабливості родовищ рідкіснометалево-рідкісноземельних елементів України 2019
14. Протерозойські нефелінові сієніти східної частини Українського щита як комплексна глиноземно-рідкіснометалева сировина 2019
15. Мінерально-сировинна база рідкісних металів України та перспективи її комплексного освоєння 2019
16. Оцінка перспектив корінної алмазоносності центральної частини Новоград-Волинського блока Українського щита 2018
17. Створення лабораторних установок, що працюють на нових принципах, для виробництва високоякісних залізорудних концентратів з високодисперсної залізорудної сировини 2018
18. Закономірності перетворення кристалічної структури та магнітних характеристик оксидів і гідроксидів заліза під впливом зовнішніх факторів 2018
19. Алмази та інші мантійні мінерали північно-західної частини Східно-Європейської платформи 2017
20. Фізико-хімічні умови утворення техногенних геохімічних аномалій в зоні впливу підприємств чорної і кольорової металургії 2017
21. Хроностратиграфія і геодинамічні умови формування осадово-вулканогенних комплексів порід зеленокам’яних поясів східної частини Українського щита 2017
22. Геохімічні особливості рудних і техногенних аномалій в умовах Українських Карпат (на прикладі Карпатського біосферного заповідника) 2017
23. Генезис і розподіл мінералів у геологічних комплексах України 2017
24. Хроностратиграфія та геодинаміка мегаблоків Українського щита 2017
25. Перетворення магнітних властивостей нанорозмірних оксидів та гідроксидів заліза для оптимізації виробництва залізорудних концентратів 2017
26. Створення геолого-геофізичних моделей регіональних зон метасоматозу в межах Українського щита для пошуків рудопроявів корисних копалин 2016
27. Геохімічні закономірності розподілу мікроелементів в об’єктах навколишнього середовища м. Києва 2016
28. Структура і фізико-хімічні властивості мінералів біогенного походження у порівнянні з їхніми природними абіогенними аналогами 2016
29. Генетичні особливості мінералів нетипових ендогенних рідкіснометальних родовищ і рудопроявів на Українському щиті 2016
30. Створення аналогів напівпромислових установок для виробництва високо кондиційних концентратів для металургійної промисловості з техногенної залізорудної сировини 2016
31. Закономірності синтезу магнетиту з гематиту або гетиту, локалізованих в залізних рудах, під впливом різних відновників 2016
32. Ізоморфні та неізоморфні домішки і радіаційно-стимульовані процеси в нанорозмірних фрагментах мінеральних структур в зв’язку з вирішенням екологічних та мінералогічних проблем, пов’язаних з корисними копалинами 2016
33. Встановлення областей живлення золото- і алмазоносним матеріалом метаосадових порід Білокоровицької структури Українського щита на основі вивчення алмазу, самородного золота та супутніх матеріалів 2016
34. Торієва мінералізація в докембрійських комплексах УЩ; мінералогія, геохімія 2016
35. Рудоносність гіперсольвусних сієнітових інтрузій як перспективних рідкіснометальних об’єктів на Українському щиті 2016
36. Геохімічні критерії виділення зон екологічного ризику території України 2016
37. Геохімія важких металів у об’єктах довкілля техногенно забруднених територій України 2016
38. Геохімія рідкісноземельних елементів в цирконах та монацитах із гранітоїдів Українського щита (за даними ICP-MS) 2015
39. Критерії локалізації уран-рідкісноземельно-торієвої мінералізації центральної і західної частин Українського щита 2015
40. Розробка геохімічних критеріїв пошуків золота в корах вивітрювання кристалічного фундаменту Українського щита (Брусилівська шовна зона і прилеглі території) 2015
41. Локальний прогноз і критерії виділення потенційно алмазоносних порід у межах північно-західної частини Українського щита 2015
42. Геолого-геофізичний прогноз перспективних площ у межах Східного Приазов`я (рідкісні і рідкісноземельні елементи) та Кіровоградського геоблока (благородні і радіоактивні метали) 2015
43. Мінералого-петрографічні критерії локалізації рідкісноземельної мінералізації в Приазовському мегаблоці Українського щита 2015
44. Вивчення природи перетворення слабомагнітних окисидів/оксигідроксидів заліза в сильномагнітні оксиди під дією зовнішніх впливів для удосконалення технологій переробки природної та техногенної мінеральної сировини 2015
45. Розробка нових методів та створення комплексу лабораторного обладнання для виробництва залізорудних концентратів з бідних окислених залізних руд з використанням омагнічування руд та наступної сепарації рудних і нерудних мінералів за допомогою магнітних ви 2015
46. Мінералогічні критерії умов утворення та еволюції метеоритної речовини 2015
47. Генезис уранових родовищ із центральної частини Українського щита 2015
48. Геолого-геофізичний прогноз перспективних площ у межах Східного Приазов`я (рідкісні і рідкісноземельні елементи) та Кіровоградського геоблока (благородні і радіоактивні метали 2015
49. Створення діючих установок для омагнічування слабомагнітних окиснених залізних руд і відходів гірничо-збагачувальних комбінатів та визначення оптимальних режимів омагнічування, в зв’язку з удосконаленням технологій виробництва залізорудних концентратів 2014
50. Кристалохімія, генетичні особливості та типоморфізм породоутворюючих і рудних мінералів лужних порід Приазов’я 2014
51. Петрологія і рудоносність гранітів та апогранітоїдних метасоматитів Українського щита 2014
52. Еколого-геохімічна оцінка ґрунтового покриву промислово-міських агломерацій України 2014
53. Дослідження радіаційно-стимульованих процесів в цирконі в зв’язку з вирішенням проблем геохронології та пошуком рідкісноземельних елементів 2014
54. Щелочные метасоматиты Приазовья и Прибайкалья и их рудоносность 2014
55. Аномальні фізичні властивості нанокристалів біогенного магнетиту, локалізованих в тканинах мозку 2014
56. Закономірності перетворення структури і магнітних характеристик оксидів і оксігідроксидів заліза як основа для вирішення мінералогічних, матеріалознавчих і технологічних проблем 2013
57. СТВОРЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРОСТОРУ ІНСТИТУТІВ ВІДДІЛЕННЯ НАУК ПРО ЗЕМЛЮ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ ДЛЯ РОЗВИТКУ МІЖДИСЦИПЛІНАРНОЇ ВЗАЄМОДІЇ 2013
58. Розробка принципово нових способів перетворення слабомагнітних мінералів (гематит, гетит) у сильно магнітні мінерали (магнетит, маггеміт) для підвищення ефективності збагачення окислених кварцитів 2013
59. Закономірності локалізації сингенетичного та епігенетичного зруденіння золота і платинових металів в ранньодокембрійських вуглецевих формаціях Криворізької та Західно-Інгулецької зон Українського щита 2013
60. Оцінка рудопроявів та родовищ флюориту Українського щита як комплексної сировини 2012
61. Застосування грід-технологій для дослідження радіаційно-стимульованих процесів, фазових перетворень і ізоморфних заміщень в мінеральних структурах у зв’язку з вирішенням задач нано- та радіаційної мінералогії 2012
62. Мінералогія і генезис рідкісноземельної мінералізації анадольського типу (Приазов’я) 2012
63. Петрологія, тектоногенез і датування палеопротерозойського гранітного магматизму та лужного метасоматозу Українського щита 2012
64. Форми знаходження важких металів у ґрунтах природних і техногенних ландшафтів України 2012
65. Типоморфізм алмазу та його мінералів-супутників із порід України 2012
66. Геохронологія і геохімія неоархейських магматичних порід Українського щита 2012
67. Критерії визначення вторинних сольових ореолів важких металів природного та техногенного походження 2012
68. Геохронологія та геохімія асоціацій метаморфічних порід аульської та західноприазовської серій східної частини Українського щита 2012
69. Розробка ефективної технології прогнозування кімберлітів та нетрадиційних потенційно алмазоносних глибинних порід в межах Українського щита по ореолам розсіювання їх індикаторних мінералів в теригенних комплексах 2012
70. Мінералого-геохімічні закономірності локалізації уранового зруденіння в Інгульському мегаблоці (Український щит) 2012
71. Розробка мінералого-геохімічних критеріїв локалізації молібден-вольфрамового зруденіння в докембрійських комплексах Українського щита 2012
72. Розробка петрологічних, мінералогічних і геохімічних критеріїв пошуків багатих руд ільменіту в магматичних породах Українського щита 2012
73. Розробка методики кількісного визначення вмісту рідкісних та розсіяних елементів у мінералах і породах на ICP-MS ЕЛЕМЕНТ-2 2012
74. Петрологія та геохронологія гранітоїдів західної частини Волинського мегаблоку Українського щита. 2012
75. Рудоносність лужних метасоматитів Приазов’я. 2012
76. Кристалохімічні критерії утворення і еволюції нанофаз в породоутворюючих мінералах магматичних порід. 2011
77. Порівняльний генетично-мінералогічний аналіз рідкісноземельної і цирконієвої мінералізації Волинського та Приазовського блоків Українського щита. 2011
78. Дослідження процесів розчинності рідкіснометальних мінералів та розробка методів визначення мікроелементів в асоціаціях гірських порід, воді та ґрунтах. 2011
79. Розробка петрологічних та геохімічних критеріїв прогнозування і пошуків ільменітових та апатитових руд. 2011
80. Прогнозна оцінка виявлення родовищ рідкісних металів в протерозойських комплексах Українського щита. 2011
81. Розробка геохімічних критеріїв прогнозування родовищ рідкісних металів у Кіровоградському блоці УЩ. 2011
82. Комплексні структурно-геологічні, мінералого-петрографічні і ізотопно-геохімічні дослідження з метою виділення і обґрунтування шовних зон Українського щита і погодження їх з результатами аерокосмічних досліджень. 2011
83. Закономірності розміщення рудопроявів сульфідного нікелю та міді в геологічних формаціях України 2010
84. Вплив кристалохімічних особливостей, температури та тиску на ізоморфізм елементів групи заліза в породоутворювальних мінералах магматичного і метаморфічного походження 2010
85. Геохімія, мінералогія та вік торій-уранового зруденіння докембрію Українського щита 2010
86. Мінерально-сировинна база рідкісних металів України та перспективи її комплексного освоєння -12019