Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка НАН України

Геохімічні аспекти нижньокрейдових континентальних відкладів північного схилу центральної частини Українського щита


Ковальчук М.С., Крошко Ю.В.


Ковальчук М.С., Крошко Ю.В. Геохімічні аспекти нижньокрейдових континентальних відкладів північного схилу центральної частини Українського щита. Висвітлено результати геохімічних досліджень нижньокрейдових континентальних відкладів північного схилу центральної частини Українського щита. Встановлено особливості розподілу основних породоутворювальних компонентів та мікроелементів у породах. Акцент зроблено на геохімію золота – одного з основних корисних компонентів товщі. Встановлено, що золото активно мігрувало у гідрогенній формі та концентрувалося на геохімічних бар’єрах на стадіях седиментогенезу і діагенезу. Встановлено, що на концентрацію золота значний вплив мали мікроорганізми.

Ключові слова: геохімія, нижня крейда, континентальні відклади, Український щит, золото.


Ковальчук М.С., Крошко Ю.В. Геохимические аспекты нижнемеловых континентальных отложений северного склона центральной части Украинского щита. Освещены результаты геохимических исследований нижнемеловых континентальных отложений северного склона центральной части Украинского щита. Установлены особенности распределения основных породообразующих компонентов и микроэлементов в породах. Акцент сделан на геохимию золота – одного из основных полезных компонентов толщи. Установлено, что золото активно мигрировало в гидрогенной форме и концентрировалось на геохимических барьерах на стадиях седиментогенеза и диагенеза. Установлено, что значительное влияние на концентрацию золота оказывали микроорганизмы.

Ключевые слова: геохимия, нижний мел, континентальные отложения, Украинский щит, золото.


Koval’chuk M.S., Kroschko Yu.V. Geochemistry aspects of lower cretaceous continental deposits of north slope central part of the Ukrainian shield. Highlight the results of geochemical studies of Lower Cretaceous continental deposits of the northern slope of the central part of the Ukrainian shield. The peculiarities of the distribution of major rock-forming components and trace elements in the rocks. Emphasis is placed on the geochemistry of gold - one of the main mineral components column. Found that gold actively migrated to hydrogenic form and concentrated on geochemical barriers at stages sedimentogenesis and diagenesis. It has been established that a significant effect of gold concentration on microorganisms provided.

Key words: geochemistry, lower Cretaceous, continental deposits, Ukrainian shield, gold.


Номер журналу

2014, № 1-2(14-15)

Ключові слова

геохімія, нижня крейда, континентальні відклади, Український щит, золото


Сторінка
56

Вкладення

12-kovalchuk.pdf