Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка НАН України

Злобіна Катерина Сергіївна


Посада
науковий співробітник
Відділ
Відділ геохімії техногенних металів і аналітичної хімії

Нагороди: Премія Президента України для молодих вчених у складі колективу авторів (2015 р.).

Тел., e-mail: (044) 424-02-60, zlobina@nas.gov.ua

Профілі:

 https://publons.com/researcher/1923906/kateryna-ks-zlobina/

https://orcid.org/0000-0001-8823-4642

Основні напрями наукової діяльності: екологічна геохімія, геохімія урбанізованих територій

Бібліографія (основні наукові праці):

  1. Монографія. Еколого-гідрогеохімічні дослідження природних вод Київського мегаполісу / І.В. Кураєва, А.І. Самчук, М.С. Слободяник, В.О. Стадник, В.Й. Манічев, О.С. Єгоров, О.П. Красюк, К.С. Злобіна, Т.В. Огар, Б.О. Батієвський, О.П. Локтіонова, К.В. Гайдіхович, О.О. Неведомська. – К.: НВН «Вид-во «Наукова думка» НАН України», 2008. – 108 с
  2. Монографія. Злобіна К.С., Кураєва І.В., Красюк О.П. Еколого-геохімічна оцінка бюветних вод Київської міської агломерації / Еколого-геохімічні дослідження об’єктів довкілля України, К. 2012. – С. 69-87.
  3. Монографія. Самчук А.І., Кураєва І.В., Гродзинская Г.А., Вовк К.В., Войтюк Ю.Ю. Злобіна К.С., Стадник В.О., Огар Т.В., Небесний В.Б., Гончар Г.Ю. Важкі метали в об’єктах довкілля Київського мегаполісу. – /ІГМР/. ‑ К.: ТОВ «Про Формат»,  2019. – 164 с. – ум. друк. арк. 9,94 ‑ ISBN  978-966-02-8817-1
  4. Злобина Е.С. Биогеохимические особенности питьевых артезианских вод города Киева // Пошукова та екологічна геохімія. – 2014. - №1-2 (14-15). – С. 13-18.
  5. Кураєва І.В., Кошлякова Т.О., Злобіна К.С. Особливості розподілу Pb, Mo, Cu та Zn у водах артезіанських водоносних горизонтів (у межах Київського родовища) // Мінералогічний журнал. 2020. Том 42. № 2. С.63-73.
  6. Стадник В.О., Самчук А.І., Кураєва І.В., Вовк К.В., Злобіна К.С. Геохімічні особливості ґрунтів лісостепової зони (південна частина Київської області) // Пошукова та екологічна геохімія. – 2019. - №1 (20). С.46-52.
  7. Злобина Е.С., Е.В. Вовк Оценка стойкости экосистем Шацкого национального природного парка по геохимическим показателям // Материалы IV Международной научно-практической конференции молодых ученых «Актуальные вопросы наук о Земле в концепции устойчивого развития Беларуси и сопредельных территорий» 29-30 ноября 2018 г. г. Гомель, Беларусь. В 2. – Ч.2. ‑ С.102-105.
  8. Злобина Е.С. Ю.Ю. Войтюк, И.В. Кураева, Е.Г. Мусич Геомикология при геоэкологических исследованиях урбанизированных территорий на примере г. Киев / Материалы VI Международной научной конференции (к 110-летию со дня рождения профессора В.А. Дементьева) [«Современные проблемы ландшафтоведения и геоэкологии»] (Минск, 13-16 ноября 2018 г.) / редкол.: А.Н. Витченко (гл. ред.) [и др.]. – Минск: БГУ, 2018. – С. 135-138.
  9. Азімов О., Кураєва І., Трофимчук О., Злобіна К., Кармазиненко С. Моніторингова оцінка якості поверхневих вод у районах захоронення твердих побутових відходів. Вісн. Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. Геологія. 2020. Вип. 4 (91). С. 56–60.
  10. Азімов О.Т., Трофимчук О.М., Злобіна К.С., Кураєва І.В., Кармазиненко С.П. Геохімія важких металів у ґрунтах сміттєзвалищ за результатами екологічних досліджень з використанням даних дистанційних знімань. Геоінформатика. 2020. № 3 (75). С. 63–82.