Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка НАН України

Дирекція

 Пономаренко Олександр Миколайович

 

         Директор ІГМР НАН України, завідувач відділу геохімії ізотопів і     мас-спектрометрії, акад. НАН України, академік-секретар Відділення наук про Землю НАН України, заслужений діяч науки і техніки України, нагороджений Орденом князя Ярослава Мудрого V ст., лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, доктор геол. наук, професор.

Тел.: (044)501-15-20; 3-37, pan@igmof.gov.ua

 

 

 

 

Основні напрями наукової діяльності: ізотопна геохронологія та геохімія ізотопів; геохронологічні дослідження, що спрямовані на реконструкцію ранніх етапів історії геологічного розвитку Українського щита (УЩ); використовує ізотопно-геохронологічні методи досліджень, (уран-свинцевим, калій-аргоновий), а також прецизійні мінералого-геохімічні методи дослідження акцесорних мінералів. Приділяє значну увагу розробці та впровадженню прогресивних технологій для переробки і збагачення окислених залізних руд (з метою вирішення проблеми комплексної переробки мінеральної сировини), поповненню мінерально-сировинної бази України (вирішенню завдань по виявленню ільменіт-апатитових родовищ з вмістом рідкісних земель, ванадію та фтору).

Бібліографія: (основні наукові праці):

1. Щербак Д.Н., Пономаренко О.М., Кузнецова Н.М. Возрастные эпохи рудообразования в докембрии Ингуло-Ингулецкого района Украинского щита. Изотопное датирование эндогенных рудных формаций. М.: Наука, 1993. С. 39−47.

2. Павлишин В. І., Пономаренко А.Н., Возняк Д. К. Методи генетичної мінералогії. Київ: Наук. думка, 2002. 100 с.

3. Пономаренко О.М. Морфолого-анатомічний аналіз кристалів циркону в ізотопно-геохронологічних дослідженнях // Минерал. журн., 2001. Т. 23. № 4. С. 77−88.

4. Пономаренко А.Н., Есипчук К.Е. О проблеме границы архей – протерозой на Украинском щите // Геоінформатика, 2007. № 2. С. 41−47.

5. Щербак Н.П., Пономаренко О.М., Лесная И.М., Осьмачко Л.С. Сравнительная геохронология породных ассоциаций и рудных формаций протерозойского эона (2,5—1,6 млрд лет) мегаблоков Украинского щита // Мінерал. журн., 2012.  34, № 3. С. 45−55.

6. Пономаренко О.М., Кривдік С.Г., Дубина О.В. Ендогенні ільменіт-апатитові родовища Українського щита (геохімія, петрологія та мінералогія). Донецьк: Вид-во "Ноулідж", Донецьке відділення, 2012. – 230 с.

7. Пономаренко О.М., Іваницький В.П., Брик О.Б., Дудченко Н.О. Властивості природних, синтетичних та біогенних оксидів і гідроксидів заліза за даними месбауерівської спектроскопії. Підприєм. (НВП) "Вид-во "Наук. думка" НАН України, 2013. – 159 с.

8. Пономаренко О.М., Степанюк Л.М., Шумлянский Л.В. Геохронология и геодинамика палеопротерозоя Украинского щита // Мінерал. журн., 2014. 36, № 2. С. 48–60.

9. Пономаренко А.Н., Гинтов О.Б., Степанюк Л.М. О так называемых «лейкогранулитовой формации» и «зеленолевадовской свите» раннего докембрия УЩ» // Геофиз. журн., 2018. № 5. С. 47-70.

10. Пономаренко О.М., Шеремет Є.М., Козар М.А.,  Шпильовий Л.В.,  Стрекозов С.М.,

Ніколаєв І.Ю., Кривдік С.Г. Сєтая Л.Д. Передумови створення гірничорудного вузла в Приазов’ї як основа формування та розвитку рідкіснометалево-рідкісноземельної галузі України // Мінерал. журн., 2020. 42, № 2. С. 74–89.

11. Привалов В.О., Осьмачко Л.С., Пономаренко О.М. Геодинамічні умови формування структурноречовинних комплексів докембрію Українського щита. Київ: Наукова думка, 2020. 175 с.

 

Степанюк Леонід Михайлович

  Заступник директора  з наукової роботи, завідувач відділу радіогеохронології, член-кор. НАН України, доктор геологічних наук, : професор, «Почесний розвідник надр» (2005). Нагороджений  медаллю В.І. Лучицького (2004 р.), та пам‘ятним знаком ім. Л.І. Лутугіна (2005).

Е-mail:        stepaniuk@nas.gov.ua

 

 

 

 

 

 

Основні напрями наукової діяльності: ізотопна геологія, мінералогія, петрологія.

 

Бібліографія:

1. Степанюк Л.М., Скобелєв В.М. мінерали-в’язні в кристалах циркону – ключ до пізнання історії формування вміщуючих порід. // Збірник наукових праць „Геохімія та рудоутворення”. №24, 2006. – С.30-39

2. Степанюк Л.М., Шумлянський Л.В., Пономаренко О.М., Довбуш Т.І. До питання про вікові межі формування кошаро-олександрівської світи бузької серії Побужжя. // Геохімія та рудоутворення, №28, 2010 – С.4-10.

3. Степанюк Л.М., Бобров О.Б., Паранько І.С., Пономаренко О.М.,Сергєєв С.А. Генезис та вік циркону із амфіболіту новокриворізької світи криворізької структури // Мінерал. журн. – 2011 – 33, №3. – С.69-76.

4. Степанюк Л.М., Бондаренко С.М., Сьомка В.О., Котвіцька І.М., Андреєв О.В. Джерело натрію та урану ураноносних альбітитів, на прикладі Докучаєвського родовища Інгульського мегаблоку УЩ // Геохімія та рудоутворення. 2012. Вип.31-32 – С. 99-104

5. Степанюк Л.М., Пономаренко О.М., Петриченко К.В., Курило С.І., Довбуш Т.І.,Сергеєв С.А., Родіонов М.В.  Уран-свинцева ізотопна геохронологія гранітоїдів бердичівського типу Побужжя (Український щит) / Мінерал. журн. 2015. 37. №3. – С.51-66.

6. Степанюк Л.М., Довбуш Т.І., Курило С.І., Лісна І.М. Фінальний етап гранітоїдного магматизму в Дністровсько-Бузькому мегаблоці Українського щита / Геохімія та рудоутворення. 2016. Вип.36. – С. 72-81.

7. Степанюк Л.М., Котвіцька І.М., Андреєв О.В., Курило С.І., Грінченко О.В. Зріла континентальна кора і джерело калію. Мінерал. журнал. 2018. 40. №4. С.79-88.

8. Степанюк Л.М., Курило С.І. Геохімія двопольовошпатових гранітоїдів Середнього Придніпров’я. Київ. Наук. думка, 2019. 207 с.

 

 

Вовк Катерина В’ячеславівна

 

Заступник директора  з науково-організаційної  роботи, кандидат геологічних наук.

Тел., e-mail:  (044) 424-15-30, vovkkaterina90@gmail.com

 

 

 

 

 

 

Основні напрями наукової діяльності: еколого-геохімічні та біогеохімічні дослідження урбоекосистем.

Бібліографія (основні наукові праці):

Самчук А.І., Кураєва І.В., Гродзинська Г.А., Вовк К.В., Войтюк Ю.Ю., Злобіна К.С., Стадник В.О., Огар Т.В., Небесний В.Б., Гончар Г.Ю. Важкі метали в об’єктах довкілля Київського мегаполісу / за редакцією А.І. Самчука, І.В. Кураєвої. К.:Наш формат, 2019. 164 с.

Вовк К.В. Геохімія мікроелементів в об’єктах довкілля Київської агломерації. Автореф. дис…канд.геол.наук: 04.00.02. Київ, 2018.

Спосіб визначення рідкісноземельних елементів: пат. на корисну модель    № 131775 Україна / Пономаренко О.М., Самчук А.І., Заяць О.В., Вовк К.В.; заявник та власник патенту Україна, Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка НАН України; заявка № 2018 08924 від 23.08.2018; опубл. 25.01.2019, Бюл. № 2.

Спосіб визначення германію: пат. на корисну модель № 136349 Україна. / Пономаренко О.М., Самчук А.І., Вовк К.В., Швайка І.Д., Гродзинська Г.А.; заявник та власник патенту Україна, Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка НАН України; заявка № 2019 02669 від 19.03.2019; опубл. 12.08.2019, Бюл. № 15.

Стадник В.О., Самчук А.І., Кураєва І.В., Вовк К.В., Злобіна К.С. Геохімічні особливості ґрунтів лісостепової зони (південна частина Київської області). Пошукова та екологічна геохімія. 2019. № 1(20). С. 46-52.

Самчук А.І., Гродзинська Г.А., Кураєва І.В., Вовк К.В., Войтюк Ю.Ю. Природні та штучні сорбенти у якості індикаторів забруднення довкілля важкими металами. Пошукова та екологічна геохімія. 2018. № 1-2 (19-20). С. 22-26.

Самчук А.І., Кураєва І.В., Войтюк Ю.Ю., Матвієнко О.В., Вовк К.В. Форми знаходження важких металів у техногенно забруднених ґрунтах міських агломерацій. Мінералогічний журнал. 2016. Т. 38 (4). С. 66-74.

Самчук А.І. Акумуляція макро- і мікроелементів у листках різних деревних порід в умовах Київського мегаполісу / Самчук А.І., Гродзинська Г.А., Вовк К.В. // Екологія та ноосферологія. – 2015. – Т. 26, № 1-2. – С. 34-43

Самчук А.І. Форми знаходження важких металів у ґрунтах зон екологічного ризику м. Киева / Самчук А.І., Вовк К.В., Акімова О.Р. // Геохімія та рудоутворення. – 2015. – Вип. 35. – С. 63-68.

Вовк К.В., Самчук А.І., Попенко Е.С., Огар Т.В., Манічев В.І. Важкі метали у поверхневих відкладах Київського мегаполісу. Геохімія та рудоутворення. 2014. № 34. С. 92–97.

 

 

Бельська Анна Володимирівна

        

Заступник директора з загальних питань

busova@nas.gov.ua

тел. +38044-424-03-15

 

 

 

 

 

 

 

Самборська Ірина Анатоліївна

 

Учений секретар Інституту, завідувач науково-організаційного відділу, кандидат геологічних наук, старший науковий співробітник.

samborska@nas.gov.ua

Тел. +38044-424-04-60

 

 

 

 

 

 

Наукові інтереси:

Петрогеохімічне дослідження докембрійських вулкано-інтрузивних порід східної частини Українського щита та  інтрузивних порід Антарктичного півострова.

Бібліографія:

1. Артеменко Г.В., Самборска И.А., Канунникова Л.В., Бутырин В.К. Сульфидная минерализация в породах Александровской интрузии (Среднеприднепровский мегаблок Украинского щита). Мин. журнал. 2019. – Т. 41. – № 3. – C. 16-23. DOI: doi.org/10.15407/mineraljournal.41.03.016

2. Артеменко Г.В., Самборская И.А., Швайка И.А., Гоголев К.И., Довбуш Т.И. Этапы палеопротерозойского коллизионного гранитоидного магматизма и метаморфизма на Приазовском и Среднеприднепровском мегаблоках Украинского щита // Мин. журнал. 2018. – Т. 40. – № 2. – C. 45-62. https://doi.org/10.15407/mineraljournal.40.02.045

3. Артеменко Г.В., Самборская И.А., Гоголев К.И., Стеценко М.Е., Высоцкий А.Б. Возраст двуполевошпатовых гранитов Вишневецкого массива Славгородского блока (Среднеприднепровский мегаблок УЩ). Допов. НАН України. – 2017. – № 8. – С. 51-56.

4. Артеменко Г.В., Бахмутов В.Г., Самборская И.А., Канунникова Л.И. Элементы-примеси в сульфидах из андезитов и дацитов верхнеюрской вулканической группы (Архипелаг Аргентинские острова, Западная Антарктида). Український Антарктичний журнал. – 2016. – № 15. – С. 10-15.

5. Артеменко Г.В., Самборская И.А., Мартынюк А.В. Геохимическая характеристика и геодинамические условия формирования метабазитов и метакоматиитов Кривбасса (Среднеприднепровский мегаблок УЩ). Минерал. журн. – 2015. – Т. 37. – № 2. – С. 76-89.

6. Артеменко Г.В., Бахмутов В.Г., Самборская И.А., Бахмутова Л.Н. Расслоенная интрамагматическая дайка в интрузии анортозитов на острове Берселот (Аргентинские острова, западная Антарктида). Украинский антарктический журнал. – 2015. – С. 21-24.

7. Артеменко Г.В., Шумлянский Л.В., Беккер А.Ю., Самборская И.А., Мартынюк А.В., Гоголев К.И. Возраст кластогенного циркона из метаосадочных пород Восточно-Анновской полосы. Минерал. журн. – 2015. – Т. 37. – № 1. – С. 86-948.

8. Артеменко Г.В., Бибикова Е.В, Самборская И.А., Стеценко М.Е. Возраст и геохимические особенности метабазитов Западного Приазовья (Приазовский мегаблок УЩ). Минерал. журн. – 2014. – Т. 36. – № 3. – С. 40-51.

9. Самборская И.А. Aрхейский анортозит-плагиогранитный комплекс многофазового расслоенного Александровского массива (Среднеприднепровский мегаблок Украинского щита). Минерал. журн. – 2014. – Т. 36. – № 1. – С. 46-58.

 

 

 

 

 

 

 

ПІБ Відділ Посада Вчений ступінь Вчене звання
Вовк Катерина В’ячеславівна Дирекція заступник директора з науково-організаційної роботи кандидат геологічних наук


Самборська Ірина Анатоліївна Дирекція вчений секретар інституту кандидат геологічних наук

старший науковий співробітник