Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка НАН України

Науково-організаційний відділ

     Науково-організаційний  відділ  є структурним підрозділом і основною ланкою в організації науково-дослідницької роботи й інформаційної діяльності в Інституті геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П.Семененка НАН України .

    Основними напрямками діяльності відділу є науково-технічна і науково-організаційна робота, спрямована на інформаційно-методичне, організаційне забезпечення і координацію наукової та науково-технічної діяльності наукових підрозділів інституту.

Основними завданнями відділу є:

1) удосконалення організаційних форм і методів управління науковим процесом;

2) планування та контроль за виконанням завдань, пов’язаних з науковою, науково-організаційною роботою інституту;

3) науково-методичне та організаційне забезпечення планування науково-дослідних робіт інституту, підготовка тематичного плану НДР, контроль за його виконанням;

4) підготовка звітних матеріалів з виконання плану НДР, проектів Державних науково-технічних програм, програм фундаментальних і прикладних досліджень;

5) підготовка річних звітів про наукову та науково-організаційну діяльність інституту;

6) організація роботи з підготовки наукових кадрів у докторантурі й аспірантурі;

7) консультування з питань присудження вчених звань, контроль за відповідністю документів установленим вимогам;

8) сприяння в організації та проведення наукових конференцій, симпозіумів, семінарів тощо;

9) підготовка довідкових та інформаційних матеріалів з усіх напрямів наукової та науково-організаційної діяльності інституту;

10) забезпечення наукових співробітників інформаційними матеріалами з основних напрямів діяльності інституту;

11) забезпечення роботи комп’ютерної техніки, комп’терної мережі і програмного забезпечення в інституті з метою автоматизації діяльності структурних підрозділів інституту.

ПІБ Відділ Посада Вчений ступінь Вчене звання
Іваницька Надія Петрівна Науково-організаційний відділ провідний інженер
Неведомська Олена Олексіївна Науково-організаційний відділ молодший науковий співробітник